... من فقط او را همدرد نوشتم ، گویا او هم درد بود ...
فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند....

آخ اگــــــــر بــاشـــــــی.....

بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد....!!!!

شنبه سی ام فروردین 1393 19:56 |- احـســــــــــــــان -|

نفس میزنم و شیشه از بخار نفسم کدر میشود

نقاشی میکشم و پاکش میکنم

خوشم میاد و دوباره تکرار میکنم این بازی دوران کودکی را !

دارد برف میاید مثل همان روزها

اما اینجا منم با سیگاری روشن پشت پنجره تنهایی !


سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 23:51 |- احـســــــــــــــان -|


تنهایے ،

تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـב !

همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم !

همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!

همـﮧ ساבگے کـﮧ בر این בنیاے هزار چهره خرج کرבم !

تنهایـے ...

تاواטּ همـﮧ خوش بینے هایے است کـﮧ بـﮧ בنیا و آבمهاے این روزها בاشتم !


پنجشنبه نوزدهم دی 1392 13:45 |- احـســــــــــــــان -|

ܜܔ سوزانـــــدَטּ... ܜܔ

ܜܔ شِکَستَـــــــטּ.. ܜܔ

ܜܔخُرد کـــــــــَردَטּ... ܜܔ

ܜܔ  بهـ بـــــــآد دادَטּ... ܜܔ

ܜܔخاکِــــــــــستَرکـــــَردَטּ... ܜܔ

ܜܔاَز هَر اَنگُشتَش هُنَرے میباریـ ـ ـد ܜܔ


پنجشنبه نوزدهم دی 1392 13:41 |- احـســــــــــــــان -|

בﻟـــﻡ ﻧـَــﮔـﺭﻓـﺗﮧ اَﺯ اﻳــטּــكـﮧ رَﻓــﺗﮧاﮮ !

בﻝ ـگـﻳـرَﻡ اَﺯ ...

ﮬـَـﻣﮧ ی ِ בﻭﺳـتْ בﺁﺷﺗـَـﻧـﮩـﺁیـَـﺕ !

ﮐــﮧ ﮔـُـﻓـﺗﻰ وَﻟـ ﻰ ﻧـَבﺁﺷـﺗـﻰپنجشنبه نوزدهم دی 1392 13:40 |- احـســــــــــــــان -|

چــِگونہ مے شــَــوَد

اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــد

مے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ

مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ

تــــــو خُدآیـــے

طاقـــَــت را مے فـــَـهمے...
مـــَـگـــَــر نہ ؟!!


پنجشنبه دوازدهم دی 1392 21:26 |- احـســــــــــــــان -|

یــﮧ دنیا فــاصله ســت . . .
بیـن دنیــای کـسی کــﮧ . .,
شبا بـا قـرص خــوابـش میبـره . . .
بـا اون کسـی کـﮧ بــا یـﮧ اس ام اس دوست دارم میخــــوابـه . . .!

پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 19:9 |- احـســــــــــــــان -|

ســـَـرت گــَــرم شــُـد ...

ســـَـرم گــَــرم شــُـد ...
تــو بـــآ اون !

مــَــن بــآ تــَـب

لعنتی ...!!

پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 19:7 |- احـســــــــــــــان -|


روزی میرسد که در خیال خود
جای خالی ام را حس کنی
در دلت با بغض بگویی :
کاش اینجآ بود
اما مَـن دیگر
.
.
.

به خوابت هم نمی آیم...

کمی عوض شدم ؛
دیریست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم ؛
به کسی تکیه نمیکنم
از کسی انتظار محبت ندارم ؛ خودم بوسه میزنم بر دستانم ؛
سر به زانو هایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم


جمعه دهم آبان 1392 0:0 |- احـســــــــــــــان -|

مردانه کــه دلـ ـت بگیــرد ...

چــه کسی می خواهــد آرامت کنــد !!؟

مردانه کــه بغــض کنی ...

چه کــسی توانایی آرام کردنــت رو دارد !!؟

مـــرد که بـاشی ...

نمــای کوهـــی رو داری

"مغـــــرور"

"غمــگین"

"تنـــــــها"

مــرد که بــاشــی شب کــه دلــ ــت بگیرد

یک نــخ سیـــگار روشــن میکنـــی

و خودت رو پشـــت دودش پنــهان میـــکنــی ...یکشنبه پنجم آبان 1392 1:30 |- احـســــــــــــــان -|

دردم ایــــن نـــیـسـت کـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت ،

دردم ایــــن نــیــسـت کــــــــه مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت

دردم ایــــــن است کــــــه بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم ؟!!


دوشنبه پانزدهم مهر 1392 0:24 |- احـســــــــــــــان -|

ﻣــَﻦ ﻋـﺎﺷﻘﺖ ﻫــَﺴﺘـَﻢ
ﻭ ﺗـﺎ ﺍﻧﺘــَﻬﺎﮮ ﺍﯾـﻦ ﺩﻧﯿـﺎﮮ ﭘـُـﺮ ﺍﺯ ﺗـُﻬـﮯ
ﻫـﯿﭻ ﮐـﺎﺭﮮ ﺑـﻪ ﺟـُـﺰ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘـَﻨـَﺖ ﻧـَـﺪﺍﺭﻡ
ﻫـﯿﭻ ﺩﻟـﯿﻠﮯ ﺑــَﺮﺍﯼ ﺗـَﻨـﻬﺎ ﮔـُﺬﺍﺷـﺘـَﻨﺖ ﻧــَﺪﺍﺭﻡ
ﻫـﯿﭻ ﺑــَﻬﺎﻧﻪ ﺍﮮ ﺑــَﺮﺍﮮ ﺍﺯ ﯾـﺎﺩ ﺑـُﺮﺩﻧــَﺖ ﺣـَﺘـﮯ
ﺑــَﺮﺍﮮ ﻟـَﺤـﻈﻪ ﺍﮮ ﻧــَﺪﺍﺭﻡ
♥♥♥♥♥♥

شنبه سیزدهم مهر 1392 12:19 |- احـســــــــــــــان -|آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه

گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !

قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !

برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود

آنقـــــدر خــــوشـــبـ ــتـــــ میکنــم کـــه

بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے

بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! !!!


پنجشنبه هفتم شهریور 1392 2:7 |- احـســــــــــــــان -|

"یڪـــ طــرفـﮧ بودטּ "

هـمـﮧ چیــز را نـابــود مے ڪُـند

از خیابـــاטּ گــرفتــﮧ

تــا رابطــﮧاَشـــ ...


پنجشنبه بیستم تیر 1392 15:44 |- احـســــــــــــــان -|

وقتی باران می آید حتما سری به پنجره بزن ...

باران قرار همه ی عاشق های دنیاست ...

همه ی آدم هایی که دلتنگ هم اند ...

همه ی آدم هایی که دلشان را جایی جا گذاشته اند

و یک عمر باید بی دلی را طاقت بیاورند ...

باران که می آید یاد همه ی چیزهایی می افتم که از دستشان داده ام ...

همه ی آدم هایی که دوستشان دارم و ندارمشان ...

همه ی رویاهایی که مثل غباری روی شیشه شسته شدند...

همه ی غزل ها ... اشک ها ...تنهایی ها ...

شاید تو داری صدایم می زنی نه باران !

شاید باران امروز نامه رسان تو باشد ...


دوشنبه هفدهم تیر 1392 23:31 |- احـســــــــــــــان -|

ϰ-†нêmê§